ID19 ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้า มช.107 อัดเม็ดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งปอด
6423
10041
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยโดยมีสรรพคุณและคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดย ข้าวที่สนใจศึกษาคือข้าวก่ำเจ้า มช.107 ซึ่งมาจากการผสมพันธุ์ข้าว ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด ข้าวก่ำเจ้า มช.107 เป็นข้าวที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2562 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนำข้าวก่ำเจ้า มช.107 มาวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดและเพิ่มมูลค่าให้ข้าว
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้จัดทำ
นางสาว อภิชญา ปริศนานันทกุล