IP06 ยานพาหนะใต้น้ำสั่งการระยะไกลแบบปรับขนาดได้
324
1640
ยานพาหนะใต้น้ำสั่งการระยะไกลแบบปรับขนาดได้ โดยมีระบบการถ่ายภาพ และบันทึกภาพถ่าย ส่งผ่านระบบปฏิบัติการของยานเพื่อประมวลผล และส่งผ่านข้อมูล ไปแสดงผลยังชุดบังคับภาคพื้นดิน
เพื่อควบคุมตัวยาน ซึ่งตัวยานสามารถปรับแต่งความสามารถให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่มี ปรับแต่งขนาดมิติของยานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่แตกต่างกัน สามารถเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถจัดการซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
อาจารย์ เจนจิรา สุขมณี
นาย พรเทพ ฟักจีน
นาย อภิสิทธิ์ นาคสมญาติ
นาย ชูชาติ ฤทธิ์รุ่ง