IP07 เครื่องเคลือบข้าวสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการแผ่อินฟราเรดคลื่นสั้น
12
303
เครื่องเคลือบข้าวสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้น มีส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนขับเคลื่อนอากาศ ส่วนหออบเคลือบข้าวสารด้วยอินฟราเรดที่มีการพ่นสารเคลือบด้านบนหออบแห้ง และไซโคลนดักจับฝุ่นในกระบวนการผลิต นวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของเครื่องเคลือบข้าวสารด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับลมร้อน เนื่องจากไม่ต้องใช้ฮีตเตอร์ ทำให้มอเตอร์ขับพัดลมมีขนาดกำลังขับต่ำ และขนาดเครื่องเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอบเคลือบข้าวสารที่มีมาก่อนหน้า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์