IP08 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ
8
414
เครื่องอบแห้งด้วยเทคนิคการสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ เป็นการอบแห้งรูปแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสามส่วน คือ ส่วนทำความร้อน ส่วนห้องอบแห้ง และส่วนสร้างแรงสั่นสะเทือน โดยวัสดุจะรับแรงสั่นสะเทือนจากขดลวดสปริงทำให้วัสดุจะเกิดการลอยตัวขึ้นและตกลงด้านล่างตลอดเวลาพร้อมกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เหตุผลดังกล่าวทำให้วัสดุสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟได้อย่างทั่วถึง การอบแห้งจึงเป็นไปอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์