IP09 เครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงด้วยเทคนิคสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ
1
398
เครื่องอบแห้งด้วยเทคนิคการสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟเป็นการอบแห้งรูปแบบใหม่สำหรับวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น ข้าวเปลือก หรือข้าวโพด ประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วน คือ ส่วนทำความร้อน ส่วนห้องอบแห้ง และส่วนสร้างแรงสั่นสะเทือน โดยวัสดุจะรับแรงสั่นสะเทือนจากขดลวดสปริงที่ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขับทำให้จะเกิดการลอยตัวขึ้นและตกลงด้านล่างตลอดเวลาพร้อมกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ทำให้วัสดุสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟได้อย่อย่างทั่วถึง การอบแห้งจึงเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธภาพสูง รวมถึงคุณภาพหลังการขัดสีที่ดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์