IP11 ผลิตภัณฑ์นมเมล็ดแตงโมข้นหวาน
106
708
ผลิตภัณฑ์นมเมล็ดแตงโมข้นหวาน ทำจากเมล็ดแตงโม โดยปรับอัตราส่วนวัตถุดิบในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้นนำไปทดสอบทางประสาทสัมผัส และวัดค่าคุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แพ้น้ำตาลแลคโตส รวมถึงผู้ที่บริโภคอาหารวีแกน โดยนำนมเมล็ดแตงโมมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นมเมล็ดแตงโมข้นหวาน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
นางสาว กิจมณี ศรีสลวย
นางสาว เบญจพร แสนทวีสุข
อาจารย์ ดร. พนิดา เรณูมาลย์