IP17 ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก
270
1468
เป็นการออกแบบสร้างรอยแตกตามยาวตรงตำแหน่งกึ่งกลางของรอยเชื่อมด้วยลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง โดยกดดัดให้แนวเชื่อมรับแรงดึง ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแตกตามยาวขึ้น วิธีการนี้สามารถกำหนดตำแหน่ง และขนาดความยาวได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำซ้ำได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นชิ้นงานสอบในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ของหน่วยงานรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ตามมาตรฐาน ISO 9712
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
นาย ทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์