IP19 แผ่นดามกระดูกและสกรูความแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันการความเสียหายขณะใช้งานด้วยการพ่นยิงอนุภาคละเอียด
4705
9382
อุปกรณ์รักษาผู้ป่วยกระดูกหักประเภทแผ่นดามกระดูกและสกรูในปัจจุบัน ยังคงพบการแตกหักหรือเสียรูป ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเป็นผู้พิการถาวรและเสียชีวิตได้ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาความแข็งแรงด้วยการนำกระบวนการพ่นยิงอนุภาคละเอียดมาประยุกต์ใช้ โดยแผ่นดามกระดูกจะสามารถรับแรงดัดได้ดีกว่าเดิมถึงร้อยละ 15 มีอายุการใช้งานมากกว่าเดิมถึง 4 เท่าตัว และสกรูยึดกระดูกจะสามารถต้านทานการดึงหลุดได้สูงขึ้นร้อยละ 70 โดยเมื่อทดสอบในมนุษย์กว่า 100 คนจะไม่พบการเสียหายของอุปกรณ์ ซึ่งแสดงความเป็นไปได้ในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้จัดทำ
นาย กรธัช องค์ตระกูลกิจ
นาย ปุญญวัฒน์ ทองนวล
รศ. ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ
นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี