งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 KMUTNB Innovation Awards 2022
1. ความเป็นมา
“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” หรือ KMUTNB Innovation Awards ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีความสนใจงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่นำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญของประเทศไทยอย่างยั่งยืน แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” โดยแต่เดิมใช้ชื่อว่า “การประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี” (ปี พ.ศ. 2552 - 2556) และ “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ” (ปี พ.ศ. 2557 – 2561) โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ในปี พ.ศ. 2562 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพี่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมถึงสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการบ่มเพาะและเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startup) สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสังคมฐานความรู้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล Grand Prize สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด
ในปี 2564 การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ผลงาน และมีผู้สนใจเข้าชมผลงาน ผ่านระบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) กว่า 93,350 คน
2. ประเภทรางวัล
รางวัล Grand Prize จำนวน 1 รางวัล
ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลสูงสุดของการประกวด พิจารณาจากผลงานที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 2 ประเภท เพื่อเฟ้นหาผลงานที่เหมาะสมที่สุด
โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) INNOVATIVE IDEAS (ID)
คำจำกัดความ - ผลงานมีการแสดงแนวคิดเริ่มต้นโดยการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยอาจยังไม่ได้มีทดลอง หรือพิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ไม่เกินระดับ 3
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 30,000.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 20,000.00 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 5,000.00 บาท
2) INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
คำจำกัดความ - ผลงานมีการแสดงถึงความพร้อมใช้งาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีการทดลองใช้งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 30,000.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 20,000.00 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 5,000.00 บาท
3. คุณสมบัติและเงื่อนไข
  • เป็นนักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง
  • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 5 คนต่อผลงาน
  • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้
เงื่อนไขพิเศษ
บุคลากรหรือนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกประเภทจะต้องมีผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดใน “แบบรายละเอียดผลงาน” จัดทำไฟล์ข้อมูลเป็น .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB และอัพโหลดแนบในใบสมัครด้วย ทั้งนี้ ผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยฯ ทุนละ 20,000.00 บาท ดาวน์โหลดที่ แบบรายละเอียดผลงาน
4. ข้อกำหนดการสมัคร
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดดูรายละเอียดการสมัครที่หน้าเว็บไซต์งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ https://stri.kmutnb.ac.th/innovation/ หรือ QR Code ด้านล่าง กรอกข้อมูลในใบสมัคร (ออนไลน์) ให้ครบถ้วน โดยต้องจัดทำคลิป VDO ความยาวเนื้อหาไม่เกิน 3 นาที อัพโหลดลงใน Google Drive แชร์ลิงค์เป็นสาธารณะและวางลิงค์ในใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัคร กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ขยายเวลาปิดรับสมัครถึง วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
คำแนะนำ
แนวทางการจัดทำคลิป VDO ความยาวเนื้อหาไม่เกิน 3 นาที โดยเนื้อหาควรแสดงให้เห็นถึงที่มาของแนวคิด, ความโดดเด่นของผลงาน/ลักษณะเฉพาะ, แสดงต้นแบบผลงาน และวิธีการทำงาน/การใช้งาน, ประโยชน์ / ผลกระทบของผลงาน ต่อ อุตสาหกรรม เสรษฐกิจ สังคม และอาจกล่าวถึงความร่วมมือ (ถ้ามี) เช่น ร่วมมือกับภาคเอกชน บริษัท เป็นต้น
5. กำหนดการรับสมัครและประกาศรางวัล
กิจกรรม ระยะเวลา/วันที่
เปิดรับสมัคร 1 – 31 มีนาคม 2565 18 เมษายน 2565 (ไม่เกินเวลา 16.00 น.)
ประกาศผล (รอบคัดเลือก) 20 29 เมษายน 2565
Virtual Exhibition 1 16 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565
ประกาศผล (รอบตัดสิน) 15 มิถุนายน 2565
นำเสนอผลงาน (รอบตัดสิน) และ พิธีรับรางวัล* 24 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ * นำเสนอผลงาน (รอบตัดสิน) และ พิธีรับรางวัล กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ ห้อง Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ตามช่องทางที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้
6. รูปแบบและหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
กำหนดให้มีรูปแบบการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
รอบคัดเลือก
คัดเลือกผลงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาจากใบสมัครและคลิป VDO นำเสนอผลงาน จำนวน 60 ผลงาน ซึ่งคลิป VDO ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้จัดแสดงในรอบประกวด Virtual Exhibition
รอบประกวด Virtual Exhibition
คณะกรรมการฯ พิจารณาคลิป VDO นำเสนอผลงานที่จัดแสดงในการประกวดรูปแบบ Virtual Exhibition เพื่อคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6 ผลงาน ต่อประเภทรางวัล (รวม 12 ผลงาน) เข้าสู่รอบตัดสิน
รอบตัดสิน
ผู้เข้ารอบตัดสินจะต้องนำเสนอผลงาน (Pitching) ต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา และสถานที่จัดงานตามที่ผู้จัดงานกำหนด โดยจัดเตรียมผลงานและสื่อประกอบได้ตามความเหมาะสม ระยะเวลาการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที และถาม-ตอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที รวมไม่เกิน 10 นาที
ทั้งนี้ ผู้นำเสนอผลงานจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมประกวดเท่านั้น
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานนั้นไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนหรือในกลุ่มคนนั้นไม่เคยใช้ โดยเกิดจากการคิดใหม่ สร้างสรรค์ใหม่ ที่มาจากการนำของที่มีอยู่มาใช้ การนำเทคโนโลยีหรือแนวคิดมาผสมผสานร่วมกัน การนำหลักการพิจารณาที่ซับซ้อนจนได้ผลดี และการนำสิ่งที่ ไม่คาดคิดมาก่อน นำมาใช้คิด ใช้สร้าง จนสามารถสร้างความประหลาดใจ
2. ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ หมายถึง ผลงานนั้นสามารถอธิบายการทำงานให้สอดคล้องกับทฤษฎี โดยเป็นทฤษฎีทั้งในระดับพื้นฐาน การนำไปใช้ การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วยระดับความยาก ในการทำความเข้าใจ การต้องค้นหาข้อมูล และความยากที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย
3. ความสามารถในการผลิตได้จริง หมายถึง มีแนวทางหรือมีการนำผลงานไปสร้างเป็นต้นแบบ หรือสามารถนำผลงานนั้นไปผลิตจนสามารถใช้งานได้จริง เห็นผลลัพท์ที่ได้จากผลงานนั้นๆในรูปธรรม
4. การนำไปพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจนทำให้เกิดความพึงพอใจ ได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้ ได้ข้อมูลในการนำไปพัฒนาจนถึงขั้นตอนการทำสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดราคาต้นทุน กำหนดราคาขาย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปใช้งาน หรือมีความสามารถในการผลิตเป็นจำนวนมาก
5. รูปแบบการนำเสนอผลงานที่สมบูรณ์และน่าสนใจหมายถึง การนำเสนอผลงานของตนเองให้มีความโดดเด่น สร้างความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย หรือสามารถตอบคำถามได้ดีในเวลาที่กำหนด ตลอดรวมถึงความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสารนำส่งและผลงานต้นแบบ
6. ความเป็นไปได้ของการจดสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานนั้นสามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์ และมีประเด็นสำคัญที่ครบถ้วน
หมายเหตุ * การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้
7. ข้อมูลติดต่อผู้จัดงาน
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Website:
Facebook:
Youtube:
E-mail:
Tel.
+66(0)-2555-2000 ext. 1506