3769
23617

ปากกาตรวจจับสารอาหารแบบพกพา

Portable nutrition detector pen

ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องระวังสารอาหารบางชนิดที่อาจมีอยู่ในอาหารที่บริโภค เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องในไตจำเป็นต้องควบคุมปริมาณโซเดียม หรือผู้ที่แพ้สารอาหารบางชนิด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประดิษฐ์ปากกาตรวจจับสารอาหารแบบพกพา เพื่อให้ผู้ที่ต้องควบคุมสารอาหารสามารถตรวจวัดค่าโภชนาการได้โดยสะดวก ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่กล้องที่ปลายด้ามปากกาเพื่อ อาหารและตัววัดปริมาณสารอาหารที่หัวปากกาโดยใช้แสงในช่วงคลื่นที่ต่างกันเป็นตัวแยกชนิดของสารอาหารและ ความเข้มของแสงในการคำนวณปริมาณ โดยทำงานร่วมกับ AI ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยตัวอย่างของอาหารเป็นจำนวนมาก เพื่อคำนวณปริมาณสารอาหารก่อนการบริโภค เพียงแค่เชื่อมต่อตัวอุปกรณ์กับสมารท์โฟนและนำส่วนหัวของอุปกรณ์ไปสัมผัสกับอาหารเพื่อให้ AI ตรวจจับและแสดงผลสารอาหารที่วัดค่าได้ อีกทั้งแอพพลิเคชั่นยังมีฟังกชันอื่นอีก เช่น ติดตามการบริโภคสารอาหารแต่ละชนิด จากขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กสามารถพกพาได้มีความแม่นยำสูง ทำให้มีประโยชน์แก่กลุ่มคนที่ต้องการดูแลด้านอาหาร และป้องกันผลกระทบจากการบริโภคที่มีต่อร่างกาย เช่น ผู้ที่แพ้อาหารบางชนิด ผู้ป่วย และ ผู้ที่ดูแลสุขภาพ

นาย ณฐพรรษ กุลวัฒโท

ผศ.ดร. ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล

นาย ตราภูมิ ลาภธาดาพงศ์

น.ส. นนทพร เฉินบำรุง

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่