336
2943

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มอัตราการคายน้ำและการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นลิ้นมังกร เพื่อลดฝุ่น pm 2.5 ในอากาศ

The study and development of the dragon tongue in order to enhance the rate of transpiration and photosynthesis to diminish the PM 2.5 in the atmosphere

ปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในประเทศไทยของเรานั้น นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญ และยังมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบมากมายทั้งต่อประชากร,พืชและสัตว์ ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการคายน้ำและการสังเคราะห์ด้วยแสงให้ต้นลิ้นมังกรซึ่งเป็นพืชฟอกอากาศที่นิยมปลูกในปัจจุบัน เพื่อให้ต้นลิ้นมังกรคายน้ําและสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้น เมื่อต้นลิ้นมังกรคายน้ําและสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้นจะสามารถดูดสารพิษได้มากขึ้น โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มอัตราการคายน้ําและสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นลิ้นมังกร , เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ PM2.5 ในอากาศของต้นลิ้นมังกรที่ติดตั้งอุปกรณ์ Hydro controller และจากการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ Hydro Controller ที่ช่วยเพิ่มอัตราการคายน้ําและสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นลิ้นมังกร พบว่าอุปกรณ์ Hydro Controller ที่ติดตั้งลิ้นมังกร มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าต้นลิ้นมังกรที่ไม่ได้ติดตั้ง Hydro Controller

นางสาว เนตรอัปสร นันทธนาคาร

นาวสาว ณัฐมน เจริญผล

นางสาว อาณดา ทูลศิริ

นาย จตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่