536
2900

ปุ๋ยปลดปล่อยช้าโดยใช้ไบโอชาร์จากแกนกัญชงด้วยกระบวนการอัดเม็ดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

Slow release fertilizer using biochar from hemp cores by granulation process for sustainable agriculture.

ปัจจุบันเกษตรกรมีปัญหาด้านการเกษตรเนื่องมาจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากในการสร้างผลผลิตการเกษตร ส่งผลทำให้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเป็นจำนวนมากตามไปด้วย ทางผู้จัดทำสนใจที่จะช่วยลดปัญหาด้านเศรษฐกิจการเกษตรในการลดต้นทุนการเพาะปลูกผลผลิตโดยการทำให้ปุ๋ยที่จัดทำขึ้นมีการปลดปล่อยธาตุอาหารลงสู่ดินนานกว่าปุ๋ยเคมีเชิงพาณิชย์ทั่วไป โดยได้มีการนำแกนกัญชงซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกัญชง โดยกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่มีส่วนที่เหลือทิ้งเราจึงสนใจที่จะเพิ่มมูลค่าของแกนกัญชง หลังจากนั้นนำมาเผาด้วยกระบวนการtorrefactionและได้เป็นไบโอชาร์ขึ้นมา นำไบโอชาร์ไปผสมกับปุ๋ยเคมีเชิงพาณิชย์และทำการอัดเม็ด ด้วยกระบวนการgranulation เพื่อศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารภายในปุ๋ยลงสู่ดิน ซึ่งกระบวนการgranulationจะทำให้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นมาสะดวกในการใช้งาน เก็บรักษาง่าย และสะดวกในการขนส่ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรแบบยั่งยืน

นางสาว ปวริศา ชูช่วย

นางสาว ธมนวรรณ ปล้องเกิด

นาย อภิวัจน์ บุญญสุวรรณ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่