5648
28932

การประดิษฐ์เครื่องมือวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยคลื่นความเครียดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

Invention of bone density measuring instrument using stress waves for assisting in osteoporosis diagnosis

“โครงงานการประดิษฐ์เครื่องมือวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยคลื่นความเครียดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน” เป็นการใช้คลื่นความเครียดหรือ stressed wave ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ ซึ่งเกิดจากการที่วัตถุได้รับแรงมาประยุกต์ใช้กับการตรวจจับโรคกระดูกพรุน โดยใช้ค่าความหนาแน่นของกระดูกเป็นเกณฑ์ในการจำแนกโรคกระดูกพรุน โดยอุปกรณ์ที่ผลิตออกมาจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาเพื่อใช้ตรวจที่ไหนก็ได้ อีกทั้งยังใช้เวลาในการตรวจที่ไม่นาน โดยสำหรับการทดลองจะใช้ลำโพงเป็นแหล่งกำเนิดคลื่น และใช้ตัว accelerometer ในการตรวจจับคลื่น โดยจะนำค่าความเร่งที่ได้จากการทดลองมาสร้างเป็นกราฟระหว่างความเร่งและเวลา หลังจากนั้นนำกราฟที่ได้ไปทำการ Fourier transform นำไปคำนวน และแปลงกลับโดยใช้ Inverse fourier transform เพื่อค่าลด noise ของกราฟที่ได้ออกมา โดยจากผลการทดลองพบว่า เมื่อปล่อยคลื่นเข้าไปในกระดูก คลื่นที่ตรวจจับได้จะมีค่าความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค่าความที่ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถนำมาผ่านการคำนวนเพื่อประมาณค่าความหนาแน่นของกระดูก ซึ่งนำไปสู่การบ่งบอกถึงโรคกระดูกพรุนได้

นางสาว อู่อุขวัญ เจริญกุล

นาย ภัทรชัย ศาสตรานุรักษ์

นาย ธนวัตน์ ตันวัฒนะ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่