426
2217

ถังผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Tank produce bio organic using solar energy

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะที่เป็นเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในสถานศึกษาที่เรียนอยู่ โดยการนำเอากลับมาใช้ประโยชน์โดยทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และต้องการที่จะออกแบบและสร้างต้นแบบ ถังผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า แล้วยังมีผลพลอยได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร แล้วนำเอาปุ๋ยที่ได้ไป บำรุงดินและใส่ต้นไม้ให้เติบโตและงามขึ้น แล้วยังสามารถช่วยลดจำนวนขยะจากเศษอาหารลง และเพื่อตอบสนอง BCG Model โดยต้องการที่จะลดของเสีย(Zero waste) และลดภาวะโลกร้อน (Zero Co2) ทีมจึงได้จัดทำ ถังผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นมา และได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มา พบว่า สามารถช่วยลดขยะและลดปัญหาการเน่าเสียของขยะจากเศษอาหารในสถานศึกษาได้ และยังได้ต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ ในส่วนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ได้มา สามารถนำไปใช้กับแปลงผัก ในสถานศึกษาโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ย และยังสามารถทำขายได้ สิ่งสำคัญคือ ตอบสนอง BCG Model

นาย จิรภัทร แก้วด้วง

นาย ธนาทรัพย์ ภู่ทิม

นางสาว สุวดี สุทธิกุล

นางสาว เกศทิพย์ จ้อยศิริ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่