427
3127

การพัฒนาวิธีการในการตรวจจับท่าภาษามือเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์แปลภาษามือ

The Development of Sign Language Detection methods for designing Sign Language Translation Device

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ จำแนกท่าภาษามือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งานจริง และพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์จำแนกท่าภาษามือ จากภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ REAL TIME ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารสำหรับช่วยเหลือให้ผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรที่ให้บริการแบบเบื้องต้นได้ โดยจะอาศัยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำไประบุท่าภาษามือได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินงาน ได้แก่ การสอบถามปัญหาที่ผู้พิการทางการได้ยินประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นได้กำหนดท่าภาษามือที่ต้องใช้ แล้วจึงรวบรวมข้อมูลการทำท่าภาษามือของผู้พิการทางการได้ยินหลากหลายคน แล้วใช้เทคนิค MediaPipe ในการสกัดข้อมูลการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะแสดงท่าภาษามือ แล้วพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ LSTM RNN CNN และ GRU เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแปลภาษามือ โดยเปรียบเทียบผลการทำนาย จากชุดข้อมูล VALIDATION

นาย ปรานต์ แดงสกุล

นาย ปภินวิช ตรีอินทอง

นาย นรภันทร พหรมบุตร

นาย สรพงษ์ สมสอน

นาย สรวัฒน์ ยามสุข

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่