22063
38525

ระบบตรวจวัดสารประกอบโพลาร์รวมในน้ำมันทอดซ้ำโดยการวัดความจุไฟฟ้า

Total polar compound meter using capacitance measurement technique

น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำเป็นเวลานานทำให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยคุณภาพน้ำมันสามารถวัดได้ทั้งวิธีทางกายภาพหรือเคมี หนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถบ่งชี้คุณภาพน้ำมันได้อย่างแม่นยำคือการวัดปริมาณสารประกอบโพลาร์ ในปัจจุบันมีเครื่องมือวัดปริมาณสารประกอบโพลาร์โดยตรงแต่มีราคาสูงหรือเครื่องมือวัดที่ใช้วิธีทางเคมีที่ราคาต่ำกว่าแต่ใช้งานซ้ำไม่ได้ จากการศึกษางานวิจัยของ Alfadhl Yahya Khaled (2015) พบว่า ปริมาณสารประกอบโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำมีความสัมพันธ์กับค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุอย่างมีนัยสำคัญ ทางคณะผู้จัดทำจึงสร้างเครื่องมือวัดสารประกอบโพลาร์รวมในน้ำมันทอดซ้ำโดยใช้วิธีการวัดความจุไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน มีความแม่นยำ มีราคาถูก สามารถใช้ซ้ำได้ มีหลักการคือใช้ตัวเก็บประจุต่อเข้ากับ Arduino ทำการวัดค่าความจุไฟฟ้าแล้วนำไปคำนวณหาค่าสารประกอบโพลาร์และแสดงผลผ่านทางจอ LCD จากการทดลองพบว่าเครื่องมือต้นแบบสามารถใช้งานได้ หากปรับปรุงและผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์จะทำให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำมันสามารถทำได้ง่ายขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงจากอันตรายของน้ำมันทอดซ้ำให้น้อยลง

นาย กิตติโชติ อวยพรชัยกุล

นาย กุณฑี สมบูรณ์วิวัฒน์

นาย ปริชญ์ เลิศยิ่งยศ

ดร. สมพร บัวประทุม

ดร. ปราณี ดิษรัฐกิจ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่