0
114

การประยุกต์ใช้ smart phone ในงาน machine vision

Smart phone application in machine vision

เป็นการพัฒนาระบบ machine vision ในงานอุตสาหกรรมจากอุปกรณ์ smart phone เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ smart camera ซึ่งมีราคาสูง การตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในระบวนการผลิต การตรวจสอบด้วยสายตา (visual inspection) ยังเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพ แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องแรงงาน และ human error โรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการตรวจสอบด้วย machine vision แทนการตรวจสอบด้วยพนักงาน อย่างไรก็ดีระบบ machine vision เป็นระบบที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับโรงงาน SMEs ในปัจจุบัน smart phone ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน และจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพในการประมวลผล การถ่ายภาพ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ทำให้ smart phone มีความสามารถเพียงพอในการนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบ machine vision ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ machine vision จากอุปกรณ์ smart phone เพื่อเป็นการลดต้นทุนติดตั้งระบบ machine vision ให้กับโรงงาน SMEs

นาย อริย์ธัช แดงงาม

นาย ศักย์ศรณ์ เฉลิมพนาพันธ์

นาย พิภพ มานะกิจสมบูรณ์

ดร. ธนภัทร สังขรัตน์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่