18799
33073

นวัตกรรม ไหมขัดฟันเส้นใยกัญชงเสริมสารสกัดจากกะเพรา

Hemp - Holy Basil+ Dental Floss

นวัตกรรมนี้เกิดจากแนวคิดว่าไหมขัดฟันในปัจจุบันทำจากเส้นใยพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกตกค้าง เป็นที่มาของการพัฒนาไหมขัดฟันที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ และมีความแข็งแรงทนทานของเส้นใย รวมถึงมีคุณภาพด้านอื่นๆดี คือเส้นใยกัญชง ร่วมกับการเสริมประสิทธิภาพในการลดเชื้อก่อโรคฟันผุและเหงือกอักเสบด้วยสารสกัดจากกะเพรา จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและสร้างสุขภาวะช่องปากที่ดีแก่ประชาชน นวัตกรรมนี้ทำขึ้นเพื่อพัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพของไหมขัดฟันเส้นใยกัญชงเสริมสารสกัดจากกะเพรา โดยทดสอบด้านคุณสมบัติทางกายภาพด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ได้ผลค่าแรงดึงต่อพื้นที่หน้าตัด แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ผลคือมีค่าความทนต่อแรงดึงต่อพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย 325.7 MPa และทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานเปรียบเทียบกับไหมขัดฟันทั่วไป โดยให้กลุ่มตัวอย่างใช้ไหมขัดฟันใยกัญชงชุบด้วยน้ำมันหอมระเหยกะเพรา 1% ในน้ำมันมะพร้าว เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้งานในช่องปาก วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลจากผู้ทดลองใช้จำนวน 40 คน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี สรุปคือ นวัตกรรมนี้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

นาย ปาณัสม์ อาสาสรรพกิจ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่