INNOVATIVE IDEA
ชื่อผลงาน : ระบบตรวจสอบไฟเบรกรถยนต์และจักรยานยนต์
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
ผู้จัดทำ
นางสาว สุภาภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์
นางสาว ญาดาวรินทร์ สว่างวงษ์
ชื่อผลงาน :การควบคุมแขนกลผ่านระบบจำลองด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย ภูชิต เกิดเทียนชัย
จ่าสิบตรี นพเก้า ทองใบ
นาย ธนโชติ วัฒนศิริ
ชื่อผลงาน :ที่กดลิฟต์ด้วยเสียง
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ผู้จัดทำ
นาย เอกพงษ์ วิศาลอนันตกูล
นาย กิตติ บุญเลิศ
ชื่อผลงาน :แว่นตาตรวจจำเฉพาะหมวด
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม
ผู้จัดทำ
นาย ปฏิพล วงศ์เพชร นางสาว ภคพร ลอดทอง
ชื่อผลงาน :สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตพานาคอตต้าโปรตีนจากนมพืชสำเร็จรูป
หน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดทำ
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี เจริญ
นาวสาว ธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ
ชื่อผลงาน :ซุปกระดูกวัวกึ่งสำเร็จรูป
หน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดทำ
นางสาว ภัคจิรา มีสวัสดิ์
นางสาว ชฎายุ อุบลวงศ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี
ชื่อผลงาน :เยลลี่อาหารว่างจากเปลือกส้มโอเชื่อม
หน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดทำ
นางสาว ศรัญญา แตงฉ่ำ
นางสาว สิริพร มณีลาภ
ชื่อผลงาน :เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ECE
ผู้จัดทำ
ผศ.ดร. ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์
นางสาว ปานชนก บุตรไสว
นาย อภิวัฒน์ ชวะนา
นาวสาว ชุติมณฑน์ ศรีสาผา
นาย เกียรติเชษฐ์ แกล้วกล้า
ชื่อผลงาน :โถส้วมเคลื่อนที่
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
ผู้จัดทำ
นางสาว ศศิภา สงแสง
นางสาว รัชกร วรกิจธนากร
นาย กฤษฏิ์ มีสวัสดิ์
ชื่อผลงาน :กระบะปูหญ้าลดความร้อน
หน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
ผู้จัดทำ
นาย สุรนาฎ เกิดอิ่ม
รศ.ดร. ธนา อนันอาชา
ชื่อผลงาน :การวิเคราะห์ความรู้สึกจากการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
ผศ.ดร. ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
นางสาว ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
ชื่อผลงาน :เครื่องวัดคุณภาพดิน
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ E-Re
ผู้จัดทำ
นาย ณภัทร วัชรอยู่
นาย ปวิช ทรัพย์ธนดล
นาย พฤกษ์ สุวรรณโกศัย
นาย เธียรศักดิ์ คำยันต์
นางสาว ยัฐิมธุกา เจริญสุข
INNOVATIVE PRODUCT
ชื่อผลงาน :ผนังพืชระบบเเอคทีฟ
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้จัดทำ
นาย อิทธิ ผลิตศิริ
รศ. ดร. วรรณวิทย์ เเต้มทอง
ชื่อผลงาน :อุปกรณ์วัดฝุ่นเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี IoT
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย วัชรากรณ์ ตั้งรัตนสมบูรณ์
นาย ชิษณุพงศ์ พฤกษากิจ
ชื่อผลงาน :อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
หน่วยงาน :วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ผู้จัดทำ
รศ.ดร. ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธืเจริญ
ชื่อผลงาน :ระบบติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย ภูมิภัทร คำเอี่ยม
ชื่อผลงาน :อุปกรณ์บรรจุสิ่งของสำหรับโดน
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นางสาว สุนิสา หวังสวัสดิ์
ชื่อผลงาน :กัมมี่เยลลี่กระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวต้านโควิด-19
หน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดทำ
นางสาว สุนิษา พันธุมะเกียรติ
นางสาว ณัฐณิชา สุวรรณประกาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
ชื่อผลงาน :ซอสน้ำสับปะรด
หน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดทำ
นางสาว อารีรัตน์ เชื้อชัย
นางสาว พิชยา ฐีตะธรรมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
ชื่อผลงาน :ระบบพยากรณ์ปริมาณจราจรบนถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย พิทักษ์ บัวใหญ่
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ชื่อผลงาน :กล่องแจ้งปัญหาในห้องเรียนด้วยแอฟพลิเคชั่นไลน์
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย ธิติพงษ์ โพธิ
นางสาว จารุวรรณ กลมกล่อม
ชื่อผลงาน :ระบบการพยากรณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นางสาว ธนินท์ธร วาศพุฒิสิทธิ์
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ชื่อผลงาน :ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการฟาร์มเม่นแคระ ผ่านเซิร์ฟเวอร์ขนาดพกพา
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม FITM
ผู้จัดทำ
นาย จาตุรันต์ หมื่นจิตร
นาย พชรพล ทองทับ
นาย นพเก้า ทองใบ
ชื่อผลงาน :การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิเพื่อใช้งานในรถขนส่งของแบบห้องเย็น
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นางสาว สุวิภา บุญสุข
ชื่อผลงาน :แบบจำลองการแก้ปัญหาการตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับโรงงานอัจฉริยะ
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี่สารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย ธวัชชัย เปิดปัญญา
ผศ ดร. ผุสดี บุญรอด
ผศ ดร. ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
ชื่อผลงาน :ระบบจำแนกความคิดเห็นของผู้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบนทวิตเตอร์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย วัฒนา อุไกรหงสา
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ชื่อผลงาน :ระบบพยากรณ์รายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสี่ยงเกิดการทุจริต
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ
นาย ศิริพงษ์ ประดิษฐ์
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ชื่อผลงาน :ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าบนสื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยยีสารสรเทศ
ผู้จัดทำ
นาย ดำรงพล สุวรรณชาตรี
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ชื่อผลงาน :ระบบเตือนภัยผู้โดยสารตกค้างในรถสาธารณะ
หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ผู้จัดทำ
นาย ณิชมน พูนน้อย
นาย ชยานันต์ ทาวัง
นาย นายชญาน์วัต สาตร์กลิ่น
ชื่อผลงาน :เครื่องตรวจโควิดเบื้องต้น
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ผู้จัดทำ
นาย พรหมพิริยะ พูลวิรัตน์
นาย วริทธา เทพเเก้ว
ชื่อผลงาน :ชุดหัวเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับเม็ดพลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล
หน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ผู้จัดทำ
รศ.ดร. ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์
นาย ยุทธนา นาคคำ
ชื่อผลงาน :แอปพลิเคชันจัดสรรการซื้อโฆษณาการสื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้จัดทำ
นางสาว สุจรรยา ทับทอง
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ จิตต์สกุล