ใบสมัครงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567
(บุคลากร หรือ นักศึกษา “มจพ.”)
ชื่อผลงานภาษาไทย
ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร (0/250)
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ
ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร (0/250)
รายละเอียดของผลงาน
ความยาวไม่เกิน 1000 ตัวอักษร (0/1000)
กรุณาเลือกประเภทการประกวด
กรุณาเลือกประเภทของผลงาน
ข้อมูลติดต่อ
* กรุณาใส่ชื่อผู้ประสานงาน ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาการประกวด
คำนำหน้าชื่อผู้ประสานงาน
ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร (0/50)
ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน
ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร (0/150)
ชื่อ-ที่อยู่ผู้ประสานงาน
ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร (0/500)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ภาควิชา/สาขา/ฝ่าย/กอง (ระบุที่สูงที่สุดสังกัดเดียว)
ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร (0/500)
ประเภทหน่วยงาน
Email
Password
* Password ต้องประกอบด้วยตัวเลข 8-10 ตัว** ใช้สำหรับการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน และการปรับแก้ไขข้อมูลผลงานในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ควรใช้รหัสผ่าน (Password) เดียวกับ Email ส่วนตัว
ข้อมูลสมาชิก
* สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน โดยจะเป็นรายชื่อที่ปรากฎในเอกสารและประกาศฯ เกียรติบัตร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สมาชิกท่านที่ 1
คำนำหน้าชื่อ
ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร (0/50)
ชื่อ-นามสกุล
ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร (0/150)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Email
สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน
ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร (0/500)
ไฟล์วิดิโอ
* วิดีโอความยาวตลอดไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที** กรณีความยาวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะถูกตัดคะแนนโดยอัตโนมัติ
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่